• عبدالله گنجی   dr_a_ganji@

    1400/08/03 ساعت 22:19

    واقعا آدم دلش میگیرد بعد از۴۴سال از شهادت آقا مصطفی همسرش را ببری مصاحبه و دست راست پدر در مبارزه که امام وی را از الطاف خفیه الهی می‌دانست خلاصه کنی در چگونگی پوشیدن کفش،برداشتن عبا همسر و دوست نداشتن نجف و فرق داشتن با بقیه آخوندها
    پس١٣سال مبارزه همراه امام چی شد؟