• سمیرا عالم پناه   samiraalampanah@

    1400/08/03 ساعت 19:58

    وضعیت جوری شده به متأهلا باید بگی؛ حاجی شلخته‌تر درو کن یه چیزی برای مجردا هم بمونه!