• من نه آن رندم که ترک شاهد و ساغر کنم
    محتسب داند که من این کارها کمتر کنم

    من که عیب توبه‌کاران کرده باشم بارها
    توبه از می، وقت #گل، دیوانه باشم‌گر کنم

    #حافظ