• عباس عبدی   abb_abdi@

    1400/08/02 ساعت 21:25

    اگر به احتمال اندک، دلیلی منطقی برای تداوم این سیاست وجود داشته باشد؛ با عدم پاسخگویی در این مورد، باید یقین کرد که برای کسب درآمد و تخلیه جیب خالی مردم، از وضعیت کرونا سوء‌استفاده می‌شود.
    هزینه افزایش بی‌اعتمادی ناشی از این سیاست خیلی بیشتر از پولی است که به جیب حکومت می‌رود.