• غویتا با این بمب خبری ویتامین گیری می‌کند
    خبر غیر رسمی این است که محمد رضوانی‌فر مدیر عامل سابق #شستا به بخش خصوصی پیوست و به عنوان مدیرعامل #ویتانا منصوب شده …
    انتظار تحولات جدی در این برند قدیمی فعال در صنایع غذایی
    #غویتا
    #رضوانی_فر