• چند روز پیش مسئولین مدرسه فوتبال(شهید ابراهیم هادی) در محله هرندی رفتند لباس برای فصل سرما تهیه کنند
    فاکتور فرستادند …