• برای مثال وقتی از عسل ارگانیک صحبت میکنیم یعنی: غیر از تمامی کنترل سالیانه و مستمر و سختگیرانه حتی گلهایی که زنبور در مسیر خود روی آنها مینشیند باید دارای شرایط ارگانیک باشد.
    ارگانیک در بهترین حالت تعبیر کمی سالمتر دارد و بهانه‌ای برای دریافت پول اضافه است.
    پایان
    #دوست_دارم_زلی