• سید عطاءالله مهاجرانی   MohajeraniSayed@

    1400/08/02 ساعت 09:52

    درست هفده سال پیش، انگار هفده روز پیش بود، به لندن آمدم ، نه براى گشت و گذار که براى زندگى. وقتى مهاجرت مى کنید، فرصت دوم زندگى فراهم مى شود. زندگى در ظرف زمان و مقتضیات اجتماعى و فرهنگى و سنت‌ها، به شما تجربه زیسته در جامعه اى دیگر بلکه جهان دیگرى مى دهد. لندن جهان دیگرى است!