• سید عطاءالله مهاجرانی   MohajeraniSayed@

    1400/08/02 ساعت 09:52

    لندن فشرده دنیاست! از هر ملت و کشورى جمعیتى در گوشه اى از این شهر زندگى مى کنند. رنگین کمان ایرانیان خود داستان دیگرى است! هر ملتى مختصات فرهنگى و اجتماعى و سنت‌ها و شیوه خود را به لندن آورده است. به عنوان محقق، در کنار دریاى داده‌ها هستید، لندن دریاى ایستاده است با ژرفاى ناپیدا