• محمد علی ابطحی   abtahi_m@

    1400/08/02 ساعت 11:37

    خدا میگوید «پیامبری از جنس خودتان برایتان فرستادیم.»
    جنس پیغمبرمان را نا آشنا با جامعه نکنیم.
    تولد رسول الله مبارک