• عباس عبدی   abb_abdi@

    1400/08/01 ساعت 20:50

    جالب است که بدانیم افراد و نهادهایی هستند که پول و مادیات را از بودجه عمومی مردم می‌گیرند تا معنویت را به جامعه تزریق کنند!
    البته نتیجه کارشان می‌شود مادی‌تر شدن افسار گسیخته جامعه