• ساسان کریمی   SasanTwit@

    1400/08/01 ساعت 15:38

    دیپلماسی حرفه‌ای: فرصت‌ها و چالش‌های تیم جدید مذاکرات هسته‌ای.
    منتشر شده در روزنامه اعتماد شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰

    https://etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/۱۷۵۳۴۰/٪D۹٪۸۱٪D۸٪B۱٪D۸٪B۵٪D۸٪AA٪E۲٪۸۰٪۸C٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷-٪D۹٪۸۸-٪DA٪۸۶٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۴٪D۸٪B۴٪E۲٪۸۰٪۸C٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷٪D۹٪۸A-٪D۸٪AA٪D۹٪۸A٪D۹٪۸۵-٪D۸٪AC٪D۸٪AF٪D۹٪۸A٪D۸٪AF-٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۰٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۳٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۸٪AA-٪D۹٪۸۷٪D۸٪B۳٪D۸٪AA٪D۹٪۸۷٪E۲٪۸۰٪۸C٪D۸٪A۷٪D۹٪۸A…