• امیرعلی صفا   amiralisafa@

    1400/08/01 ساعت 14:15

    خبر اول ساعت ۱۴ آغاز پیک ششم و قرمز شدن تدریجی شهرهاست و نزدیک به ۱۵ دقیقه درباره این خطر قریب‌الوقوع خبر پخش شد.
    خبر دوم آغاز بازگشایی حضوری مدارس از امروز.