• دارا نثاری   dara_nesari@

    1400/08/01 ساعت 07:42

    پروردگارا! به من آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمی‌توانم تغییر دهم و شهامتی، تا تغییر دهم آنچه را که می‌توانم و بینشی تا تفاوت این دو را بدانم.