• محمد حسن نجمی   mhnajmi64@

    1400/08/01 ساعت 22:44

    برآورد خط فقر متوسط کشوری برای سال ۱۳۹۹ نسبت به خط فقر سال ۱۳۹۸ رشد ۳۸ درصدی داشته است.

    نرخ فقر در سال ۱۳۹۸ به حدود ۳۲ درصد رسیده بود.

    در سال ۱۳۹۸ حدود ۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در زیر خط فقر قرار داشتند.

    -از گزارش پایش فقر وزارت کار