• محمدرضا فرهادی پور   mfarhadpour@

    1400/08/01 ساعت 19:06

    رفقای پارکی جمع شدن تو پارک؛ یکیشون میگه سلطان غصه‌نخور؛ اوضاع همینجور نمیمونه که؛ اون میگه: دقیقا، بدتر میشه.