• محمد فراهانی   FarahaniReports@

    1400/08/01 ساعت 16:20

    «چنانچه متقاضیان وام ۲۵۰ میلیون تومانی را دریافت کنند با نرخ سود ۱۸ درصد، باید ماهانه و در طی ۲۰ سال، حدود ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان پرداخت کنند»

    انصافتان را شکر