• حسن روزی‌ طلب   roozitalab1362@

    1400/08/01 ساعت 00:10

    یه بنده خدایی را در مذاکرات به کار نگرفتند
    رفت در روزنامه‌ای نوشت که رییس تیم مذاکرات برای نماینده اتحادیه اروپا جشن تولد گرفته
    بعد هم تابعانش عکس فوتوشاپ کردند
    جا دارد دستگاه امنیتی برای حفظ امنیت ملی وارد شود