• عبدالله گنجی   dr_a_ganji@

    1400/08/01 ساعت 22:28

    جناب آقای روحانی می‌خواهید پوستین روشنفکری بپوشید و به جمهوری اسلامی اظهار طعنه و کنایه کنید صلاح با خودتان.
    اما تو را خدا این پیامبر را بذارید برای ما باقی بماند.شما در یک راه رفته دیده می‌شوید که نسبت قدرت و اخلاق را قبلا به صورت میدانی اثبات یا تفسیر کرده‌اید