• محمدرضا فرهادی پور   mfarhadpour@

    1400/07/30 ساعت 00:05

    مهم‌ترین قاعده‌ای که در زندگی پذیرفتم و امشب دوستی پس از ۱۰ سال آن را به من یادآوری کرد یک چیز است: #بازندگی در زندگی در اقتصاد ایران و نیش خوردن از پایتون #تورم. یادآوری تلخ، اما درستی است. هنوز هم بازنده‌ام. #ناامید‌تر از این هم می‌شوم.