• محمد حافظ حکمی   hafez_hakami@

    1400/07/30 ساعت 16:13

    وقتی برخی جوسازی‌ها نسبت به واکسیناسیون رو می‌بینم از خودم می‌پرسم آیا در دهه ۶۰ و۷۰ ما مردمان عاقل‌تری بودیم یا ابله‌ها در ماجرای #واکسیناسیون فلج اطفال هم بوده‌اند، فقط چون شبکه‌های اجتماعی نبوده، دیده و شنیده نمی‌شدند؟ شما موردی از مقاومت در برابر واکسن فلج اطفال سراغ دارید؟