• عباس عبدی   abb_abdi@

    1400/07/30 ساعت 12:16

    هنگامی که رقابت بین تولیدات داخلی و واردات خارجی را از میان ببریم، ترمز ضد قفل هم بزودی جزو امکانات فانتزی خودرو خواهد شد.