• عباس عبدی   abb_abdi@

    1400/07/30 ساعت 12:35

    حدود ۳۰ میلیون نفر دو دز را تزریق کردند.
    با احتساب لزوم گذشت ۱۴ روز از تزریق دز دوم، برای رسیدن به ایمنی مناسب، بیش از دو ماه زمان نیاز است. تا پایان پاییز.
    بنابراین کاهش محدودیت‌ها باید محتاطانه باشد و پایش اوضاع در این دو‌ماه اهمیت حیاتی دارد.