• حسن روزی‌ طلب   roozitalab1362@

    1400/07/30 ساعت 18:00

    ابقا نشدن آقای علی عسگری علیرغم تلاش مصرانه رفقا؛ نشانه چیست دوستان سازمانی؟ از اربابان اجازه بگیرید و اگر اجازه فرمودند چند دقیقه‌ای هم در کنار انجام تکلیف کد کشی به حکمت و علت این که رهبری زیر میز رفقایتان زد؛ فکر کنید شاید رستگار شوید.