• عبدالله گنجی   dr_a_ganji@

  1400/07/30 ساعت 19:59

  بدو بخشیده‌ایم ای آمنه‌ای مادر تقوا!
  صدای دلکش داوود و حب دانیال و عصمت یحیی
  به فرزند تو بخشیدیم
  کردار خلیل و قول اسماعیل و حسن چهره‌ی یوسف
  شکیب موسی عمران و زهد و عفت عیسی
  بدو دادیم:خلق آدم و نیروی نوح و طاعت یونس
  وقار و صولت الیاس و صبر بی حد ایوب
  #میلاد_پیامبر_مبارک
  #سهیلی