• قربانعلی قائمی   alii_qaemi@

    1400/07/30 ساعت 14:44

    ۳. ایجاد رژیم مؤثر و قابل اجرا برای بررسی مشتریان سامانه مالی
    ۴. شفاف‌سازی سازوکارهای گزارش دادن تراکنش‌های مشکوک به تأمین مالی گروه‌های تروریستی در هنگام درخواست این گزارش‌ها
    ۵. مشخص کردن سازوکار شناسایی و محدود کردن ارائه دهندگان تراکنش‌های غیرقانونی