• شاید کیک #تولد که دولت انقلابی برای اون مقام اروپائی گرفته ازین ماکت‌های کیک بوده و واقعی نبود تا شبیه رفتار دولت غرب‌گرا نباشد