• خبرگزاری حوزه   hawzahnews_fa@

    1400/07/29 ساعت 10:36

    دبیرکل شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام:

    شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام ۵۷ کشور اسلامی را تحت پوشش خود قرار داده است.
    هم‌اینک بیش از ۳۰ میلیون دانشجو تحت آموزش‌های مجازی قرار دارند.