• خریدار ساعت ۱۵ امروز از فروشنده کیوسک مطبوعات سئوال کرد #روزنامه_سازندگی دارید ، پاسخ داد: ندارم. روزهای پنجشنبه ساعت ۱۴ به عنوان برگشتی جمع می‌کنند. چنین شبکه توزیعی یعنی این که صرفا روزنامه‌ای باید چاپ شود، فروش آن اهمیت ندارد.