• اعتراض امروز زنان #کابل به فقر و باز نشدن مدارس دخترانه شدیدا از سوى #طالبان کنترل میشد. فقط در آخر اعتراضات دو دقیقه اجازه دادن فیلم و عکس بگیریم از معترضین. عکاس آژانس AFP هم توسط یکى از نیروهاى طالبان مورد ضرب و شتم قرار گرفت.