• عباس عبدی   abb_abdi@

    1400/07/29 ساعت 19:31

    خیلی قدرتمندتر از ایشان وعده‌های خیلی کوچکتری دادند و اجرا نشد.
    کدام زن و مرد عاقلی به وعده او حاضرند، اقدام به فرزندآوری کنند که حقوق چند روزشان را باید صرف هزینه پوشک ماهانه بچه کنند؟