• عباس عبدی   abb_abdi@

    1400/07/28 ساعت 13:58

    پیروزی تیم هاکی روی یخ زنان ایران جالب‌ترین و عجیب‌ترین خبری بود که در ماه‌های اخیر شنیدم.
    این خبر نشان داد که تحولات اجتماعی در ایران، بویژه در حوزه زنان بسیار گسترده‌تر از آن است که در سطح جامعه دیده می‌شود.