• آرمین منتظری   Arminm@

    1400/07/28 ساعت 19:24

    برخی کشورها با برخی اقدامات سعی می‌کنند ترسناک جلوه کنند. اما این ترسناک جلوه‌کردن می‌تواند خطرناک هم باشد چراکه ترسی در طرف مقابل هم ایجاد می‌کند. یادمان باید عامل بسیاری از رویارویی‌ها ترس بوده است. ترسناک جلوه کردن لزوما قدرت ایجاد نمی‌کند.
    #گریز_هسته‌ای