• محمد علی ابطحی   abtahi_m@

    1400/07/28 ساعت 15:10

    اینکه در هیئت مدیره سازمان سینمایی فارابی بخشهای پول دار و پول ساز دولت عضو شده‌اند که کار خوبی است.
    بخش فرهنگ بخش پولداری نیست.
    شاید آنها به سینما پول برسانند.