• باید عرض کنم که بازیکنان ایرانی علاوه بر تکنیک فردی و جنگندگی و‌ .…
    از لحاظ دانش فوتبال و تاکتیک خیلی درک بالایی دارند ولی متاسفانه مشکلات جایی دیگر است
    زنده باد ایران