• امیر دبیری مهر   dabirimehr@

    1400/07/28 ساعت 14:12

    و امیدواریم که این نهضت عمومی واکسیناسیون منجر به قطع زنجیره کرونا و بازگشت مردم به زندگی عادی انها شود.