• فرورتیش رضوانیه   farvartishr@

    1400/07/28 ساعت 09:17

    سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور تهدید کرده که فهرست نام روان‌شناسان زرد و روان‌شناس‌نماها را منتشر خواهد کرد. جامعه ما به شدت آلوده القاب و عناوین جعلی است. کاش جایی هم بود که روزنامه‌نگارنماها و خبرنگارنماها را معرفی می‌کرد. خطر آنها کمتر از روان‌شناس‌نماها نیست.