• ننجون ما درسالهای خیلی دور سفرخارج رفته بود. توپ بچه‌ها افتاده بود تو پرچین خونه. به سبک ایرانش رفته بود با چادرنماز سفید توپ بچه‌ها رو بده.گویا بچه فکر کرده بود روح دیده. غش کرده بود. با اینکه دوره رضاشاه رو دیده بود حجاب براش اجباری نبود.دلی بود.حالا تو کتک بزن.
    #دوست_دارم_زلی