• وزارت دفاع   Defanews_ir@

    1400/07/28 ساعت 18:08

    با حضورمدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح و جمعی از مسئولین، از سامانه تشکیل پرونده سلامت الکترونیک دندانپزشکی و حذف نسخ کاغذی دندانپزشکی سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح در بیمارستان شهید بهرام شکری رونمایی شد.