• امیرعلی صفا   amiralisafa@

    1400/07/27 ساعت 17:40

    تهاتر قراردادی نداریم. ذات تهاتر قهری است. اگر در برخی کتب، از تهاتر قراردادی یاد شده، منظور برداشتن موانع پیش روی تهاتر با توافق است نه ایجاد تهاتر با توافق.
    اهمیت؟ زن از مرد مهریه طلب دارد. مرد هم از زن ۱۰۰ تومان طلب دارد. فکر میکنند میتواند این را جای آن بردارد. خیر نمی‌شود.