• محمدرضا فرهادی پور   mfarhadpour@

    1400/07/27 ساعت 23:36

    ما که در یک سال گذشته، فقط انتظار داشتیم و داریم که بیایند به خاطر زیانده شده شرکت‌ها و سهامداری ما، یک پولی هم به زور از ما بگیرند.