• امروز قریب به ٨١٠ کیلومتر رانندگى کردم! چون کار ورزش تعطیل شدنى نیست. با افتخار به روستاهایى سر زدم که همه مردمانش عشق و صفا هستن و در دل خود قهرمانان و افتخار آفرینان بزرگى را براى آینده پرورش مى دهند. چون #ووشو براى زندگى است! ووشو براى امید است و قهرمانى!