• ابراهیم داروغه زاده   dr_ebrahim49@

    1400/07/27 ساعت 00:20

    چطوری تونست به جهان دروغ به این بزرگی بگه ، میلیون‌ها نفر کشته شوند و بعد هم هیچ وقت توبیخ نشه؟
    جواب: جریان رسانه‌ای جهان برای مدیریت افکار عمومی در خدمت اینهاست.
    #کالین_پاول امروز از #کرونا مرد.