• «داستان دو شهر» دیکنز رو حداقل ده دوازده سال‌ پیش‌ خوندم و نمی‌دونم چطور شد‌ توی خواب‌و‌بیداری امروز غروب، رمانی با حال‌و‌هوای این رمان دلم خواست.