• از آیفون‌تصویری با مهربانی به پیک چندبارگفتم: طبقه فلان عزیزم. هیچ عکس العملی، نگاهی،کلامی نداشت.غر زدم.زیرلبی فحش ریزی به اون و خودم دادم.دم در اومد سرسنگین بسته رو گرفتم کارت رو دادم.با بی زبونی گفت کم شنواست. بهش قضیه رو گفتم و عذرخواستم.خندید و رفت.ولی من …
    #دوست_دارم_زلی