• محمد حافظ حکمی   hafez_hakami@

    1400/07/27 ساعت 14:30

    «خیار تدلیس قابل اسقاط نیست!»
    دوست جونیای حقوقی، بنظرم برید یه رشته ابرومندتری بخونین