• بخشی از علل عدم تصمیم‌گیری درست درخصوص فعال شدن بنادر کشور، تعارض منافع برخی ذی‌نفعان است که امیدواریم با #اراده مسئولان دولت جدید این تعارضات رفع گردد.