• داود نعمتی انارکی   d_Nematianaraki@

    1400/07/26 ساعت 16:54

    #انکار و #خیالپردازی دو بال جدا نشدنی برخی مدیران است، از سویی مشکلات و نقایص حوزه کاری خود را انکار می‌کنند، گویی هیچ مشکلی نیست.
    از سویی دیگر با خیالپردازی، برنامه‌ها و عملکرد خود را مطلوب و اثربخش نشان می‌دهند. این مدیران از بس که متوهم اند هیچ انتقادی را هم تاب نمی‌آورند.