• عباس عبدی   abb_abdi@

    1400/07/26 ساعت 14:14

    چند ماه پیش هم این را نوشتم که آقای لاریجانی هیچ منع قانونی برای انتشار ندارد. ولی او و دوستانش می‌گویند که منع قانونی دارند.
    شورای نگهبان حق انتشار ندارد ولی لاریجانی حق انتشار دارد.
    نامه به او هم باید محرمانه باشد.
    محرمانگی برای امور اداری است و نفی حق انتشار ذینفع نیست.