• عبدالله گنجی   dr_a_ganji@

  1400/07/26 ساعت 09:05

  وقتی مهاجمان به حجاریان دستگیر شدند،گفتند اینا عمله‌اند آمر چی شد؟
  وقتی به سفارت عربستان حمله شد گفتند اینها آلت دست هستند آمر چی شد؟
  درحمله به کوی دانشگاه هم دنبال آمر میگشتند
  هر جا دوتا جوان احساسی کاری غیر قابل دفاع میکردند دنبال آمر بودند
  حالا #سیف و #عراقچی عاملند،آمر چی شد؟